Приложения

начало : Приложения

Геосинтетичните материали намират все по-голямо приложение в строителството при решаването на редица инженерни проблеми. Използват се за изграждане на армирани земно-насипни конструкции, дренажни и изолационни системи, за защита от повърхностна ерозия и др.

Идеите за повечето от тези приложения идват още от древността, но експанзията на геосинтетичните материали стана възможна едва през последните десетилетия благодарение на бурното развитие на химическата промишленост. Новите продукти се отличават с високи якости, стабилност на физико-механичните си характеристики, дълготрайност, устойчивост на биологичното и химическо въздействие на почвената среда и срещу корозия. Тези характеристики в много случаи ги правят предпочитан строителен материал пред традиционните с естествен произход, а в някои случаи са и единственото възможно решение. Например геосинтетичните продукти днес са основна част от материалите за изграждане на екологични проекти като: депата за битови, индустриални и опасни отпадъци, лагуни, хвостохранилища, канали и др.

Като цяло използването на геосинтетичните материали в геотехническите проекти има две основни цели:

  • Да се получи по-добро проектно решение
  • Да се снижи себестойността на обекта - на първоначалната му стойност или чрез по-дълъг експлоатационен живот.

Поради разнообразните функции, които изпълняват тези материали, тяхното точно специфициране и прилагане е изключително важно както за правилното техническо решение, така и за неговата ефективност.

Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)


Виж още
Стабилизиране на слаба земна основа

Стабилизиране на слаба земна основа


Виж още
Защита от ерозия

Защита от ерозия


Виж още
Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони

Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони


Виж още
Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения

Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения


Виж още
Отводнителни и дренажни системи

Отводнителни и дренажни системи


Виж още
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet